Osobné údaje

Firma AXIAL, s.r.o., ktorá prevádzkuje webstránku shop.axial.sk, si cení každého z návštevníkov a jeho súkromie pri prehliadaní. Všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli, sú nevyhnutné na vykonanie potrebných úkonov pre dodanie kvalitnej výslednej služby, o ktorú ste si požiadali prostredníctvom tejto webovej lokality.

Informácie zahrnuté v tomto dokumente sa zaoberajú zberom, využívaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

Firma AXIAL, s.r.o. prostredníctvom webstránky shop.axial.sk zaznamenáva a uchováva údaje, ako sú IP adresa Vášho internetového pripojenia, operačný systém počítača, prehliadač a jeho meta informácie a webstránka, cez ktorú ste pristúpili k tejto webovej lokalite. Ďalej uchováva osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom kontaktného formuláru pre získanie informácií o produktoch a službách a cenovej ponuky, dohodnutie osobného stretnutia a poprípade na iné účely.

Väčšina uvedených osobných údajov sa zaznamenáva a uchováva automaticky po navštívení webstránky z dôvodu poskytnutia adekvátnej skúsenosti pri prehľadaní a štatistického vyhodnocovania.

Pred poskytnutím osobných údajov pre spracovanie na konkrétne účely prostredníctvom kontaktného formuláru na tejto webstránke ste povinný odsúhlasiť porozumenie o ochrane osobných údajov, bez ktorého nie je možné požiadavku odoslať. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sú zaznamenávané a uchovávané automaticky.

Vaše osobné údaje, ktoré boli poskytnuté počas prehľadania tejto webstránky, môžu spracúvať aj iné fyzické a právnické osoby, ktoré spolupracujú s firmou AXIAL, s.r.o.; IČO: 34 103 341; IČ DPH: SK2020377216; Sídlo: Dlhá 25/B, 900 31 Stupava.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám je však obmedzené v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenenie účelov definovaných v tomto dokumente o ochrane osobných údajov alebo pokynmi, ktoré vydal prevádzkovateľ webstránky shop.axial.sk. Ďalej prevádzkovateľ dal súhlas s poskytovaním služieb v jeho mene pre jeden alebo viacero účelov z dôvodu marketingových aktivít, realizácií projektov a podpory klientov.

Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spolupracujú s firmou AXIAL, s.r.o., sú starostlivo vyberané a pravidelne kontrolované. Ich povinnosťou je dodržiavanie podmienok, ktoré im boli ustanovené.

Firma AXIAL, s.r.o., ktorá prevádzkuje webstránku shop.axial.sk, uchováva Vaše osobné údaje v bezpečí a uskutočňuje všetky vhodné organizačné a technické opatrenia pre ochranu pred ich stratou a manipuláciou, ďalej proti zneužitiu a zničeniu a pred prístupom neoprávnených osôb.

Pravidelne a systematicky kontroluje účinnosť zabezpečenia a v prípade nájdenia lepšieho opatrenia pre uchovávanie osobných údajov ihneď pristúpi k jeho aplikovaniu.

Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spolupracujú s firmou AXIAL, s.r.o. sú povinné dodržiavať vopred dohodnuté bezpečnostné opatrenia a Vaše osobné údaje neposkytovať ďalším osobám a ani ich využívať na iné účely, ako boli dohodnuté s prevádzkovateľom webstránky.

Všetky osobné údaje, ktoré sa zaznamenávajú a uchovávajú prostredníctvom webstránky shop.axial.sk podliehajú šifrovaniu počas celého prenosu medzi zariadeniami pre eliminovanie odchytu dát.

Webstránka zhromažďuje a uchováva cookies s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality, prispôsobenie a optimalizovanie užívateľského rozhrania Vašim potrebám na základe analytických štatistík a pre marketingové účely.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Doba uchovávania súborov cookies používaných na webstránke je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. session cookies, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. persistent cookies, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookies vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Získavanie údajov:

  • Google Analytics

Webstránka využíva analytickú službu Google Analytics 4 poskytovanú spoločnosťou Google. Služba používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej lokalite analyzovať ako sa na webstránke správate a na základe týchto štatistík poskytnúť vylepšenie webovej lokality.

  • Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži na kontaktovanie prevádzkovateľa webovej lokality za účelom získania informácií o produktoch a službách a cenovej ponuky, dohodnutie osobného stretnutia a poprípade na iné účely. Zaznamenávané a uchovávané sú všetky osobné údaje, ktoré ste Vy ako fyzická alebo právnická osoba vyplnili, len v prípade, pokiaľ ste odsúhlasili ochranu osobných údajov a formulár úspešne odoslali.

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa spracovanie osobných údajov na tejto webovej lokalite týka, má právo na:

  • Požiadanie o prístup k osobným údajom dotknutej osoby
  • Opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov
  • Namietať proti spracovaniu a prenosu osobných údajov

Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu práv doktnutej osoby môžete získať od prevádzkovateľa webstránky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

AXIAL, s.r.o.

Dlhá 25/B, 900 31 Stupava

Slovensko

IČO: 34 103 341, IČ DPH: SK2020377216

Telefón: 0903 442 636

Email: axial@axial.sk

Osobná zóna

Klientska zóna

Kategórie