Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom (ďalej len “kupujúci”) a spoločnosťou AXIAL, s.r.o.; IČO: 34 103 341; IČ DPH: SK2020377216; Sídlo: Dlhá 25/B, 900 31 Stupava, (ďalej len “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu shop.axial.sk.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodného domu – Telefónné číslo: 0903 442 636; Emailová adresa: axial@axial.sk.

Prevádzkovateľ elektronického obchodného domu zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre najlepšie zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa odoslaná elektronická objednávka za kúpnu zmluvu.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za kúpne zmluvy a sú považované za záväzné. Predávajúci si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, vyhradiť vznik zmluvy opätovným potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú.

Tovar je možné objednať iba prostredníctvom tohto internetového obchodu – nákupného košíka. Objednávka musí obsahovať povinné údaje: kontaktné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, email, telefonický kontakt), spôsob platby za tovar, názov tovaru a ďalšie vlastnosti tovaru (množstvo, objem a iné). Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si predávajúci splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona 102/2014 Z. z. § 3 ods.1 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar vrátane poštovného a balného niektorým v objednávke uvedeným spôsobom:

 • Platba na dobierku pri prevzatí tovaru

Kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti alebo kartou až pri prevzatí zásielky kuriérovi zvolenej dopravnej spoločnosti. Dobierka je spoplatnená tarifou, ktorej aktuálna suma sa nachádza v procese objednávky.

V prípade, že zásielka poslaná na dobierku nebude prebraná a bude predávajúcemu vrátená a kupujúcim nebude vzniknutá škoda uhradená, predávajúci si vyhradzuje právo vyradiť kupujúceho z databázy zákazníkov a odmietnuť mu v budúcnosti každú objednávku potvrdiť a realizovať.

 • Platba kartou cez platobnú bránu Stripe

Kupujúci úhradu vykoná na základe potvrdenej objednávky a zvoleného platobného procesu Stripe, kde zadá v zabezpečenom prostredí priamo na webovej stránke predávajúceho číslo karty, dátum skončenia platnosti platobnej karty a CVV kód. Po úspešnom dokončení platby je kupujúci presmerovaný na stránku, kde sa dozvie úspešné prijatie objednávky.

 • Platba cez platobnú bránu PayPal

Kupujúci úhradu vykoná na základe potvrdenej objednávky a zvoleného platobného procesu PayPal, kde po presmerovaní potvrdí úhradu ceny objednávky v zabezpečenom prostredí PayPal. Po úspešnom dokončení platby je kupujúci presmerovaný naspäť na webovú stránku predávajúceho, kde sa dozvie úspešné prijatie objednávky.

 • Platba cez bankový prevod

Kupujúci je po dokončení nákupu presmerovaný na stránku, kde sa dozvie úspešné prijatie objednávky spolu s potrebnými údajmi pre uskutočenie platby vopred na bankový účet predávajúceho. Pri platbe je potrebné zadať variabilný symbol vytvorený z čísla objednávky, ktorého presný tvar sa dozvie na stránke. Po prijatí platby na bankovom účte predávajúceho, najneskôr do 5 pracovných dní, sa tovar odošle s tým, že zákazník je informovaný o stave objednávky.

Dodacia doba po expedovaní zásielky je 1 až 5 pracovných dní podľa zvolenej dopravnej spoločnosti. V prípade, že by nebolo možné dodržať lehotu dodania, bude zákazník informovaný prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ, ulice a čísla domu a telefónneho čísla, na ktorom je možné kupujúceho zastihnúť.

Všetky úspešne prijaté objednávky expedujeme do 1 až 2 pracovných dní. V období špičky si dovoľujeme vyhradiť 3 až 5 pracovných dní na expedovanie zásielky.

Tovar je doručovaný prostredníctvom kupujúcim zvolenej dopravnej spoločnosti. Cena za doručenie závisí od hmotnosti objednávky a aktuálneho cenníka dopravnej spoločnosti.

Pri preberaní je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s dopravnou spoločnosťou spísať reklamáciu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu prevzatím objednaného a zaplateného tovaru na mieste dodania ním určenom v objednávke.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Tým, že došlo k uskutočneniu objednávky, tak rovnako došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Kupujúci je teda povinný tovar prevziať a zaplatiť. Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje kupujúcemu tovar vrátiť do 14 dni od prevzatia zásielky. Neumožňuje mu však tovar neprevziať.

Neprevzatím zásielky sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť.

Predávajúci môže podať zákazníkovi výzvu, aby si na svoje náklady prišiel prevziať tovar z dôvodu, že je povinný si ho prevziať podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. V prípade, ak si tovar neprevezme v náhradnej lehote, môže predávajúci podať žalobu na príslušný súd, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu, nakoľko zásielka bude považovaná po odovzdaní do súdnej úschovy za odovzdanú.

Právo na vrátenie peňazí platí do 14 dní od doručenia tovaru, pričom tovar nesmie byť poškodený a musí byť zabalený v pôvodnom obale. Po uplynutí tejto doby zaniká nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

Postup uplatnenia si nároku na vrátenie peňazí do 14 dní:

 • Kupujúci napíše email na adresu: reklamacie@lorenza.sk s predmetom uplatnenia si nároku na vrátenie peňazí do 14 dní, resp. odstúpenia od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.
 • Je potrebné uviesť: Celé meno, tel. číslo, č. účtu vo formáte IBAN | Názov tovaru, katalógové číslo tovaru, číslo objednávky, dátum vytvorenia objednávky
 • Tovar kupujúci odošle v pôvodnom balení (v ktorom mu prišlo) nepoškodené a bez známok používania na adresu predávajúceho v čo najkratšej dobe, max. do dátumu uplynutia doby pre vrátenie peňazí.
 • Adresa predávajúceho: AXIAL, s.r.o.; Dlhá 25/B, 900 31 Stupava
 • Po prijatí tovaru predávajúci odošle vyrovnanie na kupujúcim zvolený účet vo formáte IBAN do 14 dňov od prijatia zásielky.

Pozor, tovar nesmie javiť známky poškodenia, používania, zlého zaobchádzania, pretože týmito úkonmi stráca svoju hodnotu.

Tento spôsob vrátenia peňazí slúži pre kupujúceho, ktorý po prvotnom zhliadnutí alebo použití tovaru zmenil názor, resp. neboli uspokojené jeho očakávania.

V zmysle zákona 102/2014 Z. z. § 8 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo emailom) na adresu: AXIAL, s.r.o.; Dlhá 25/B, 900 31 Stupava; Email: axial@axial.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy (objednávky) predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, tzn. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

Platba bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude doručené odstúpenie od zmluvy kupujúcim (prípadne doručený vrátený tovar, ak kupujúcemu už bol tovar doručený). Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne neuviedol iný spôsob platby, a to bez zaúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade požiadavky vrátenia platby na bankový účet kupujúceho, treba uviesť v odstúpení od kúpnej zmluvy číslo bankového účtu vo formáte IBAN, kde bude zaslaná suma za vrátený tovar.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať na adresu: AXIAL, s.r.o.; Dlhá 25/B, 900 31 Stupava, a to formou doporučenej zásielky najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar nesmie byť poškodený a používaný!

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uplatniť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

Podľa §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka v prípade zistenia vady platí:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov kupujúcemu, ktorým je osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

 • Prirodzeným opotrebením veci
 • Nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
 • Mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí (pádom, cudzím predmetom a pod.)
 • Neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
 • Prírodnými živlami
 • Prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúceho: AXIAL, s.r.o.; Dlhá 25/B, 900 31 Stupava, alebo elektronicky na email: axial@axial.sk.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu alebo email, spolu s chybným tovarom alebo jeho fotkami, vyplnený reklamačný formulár a faktúru preukazujúc kúpu tovaru.

Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

 • Identifikácia kupujúceho
 • Popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením identifikačného kódu (SKU), veľkosti/objemu, množstva a ceny
 • Názov a číslo bankového účtu vo formáte IBAN
 • Dátum a podpis kupujúceho

Predávajúci odporúča kupujúcemu pri odoslaní zásielky poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie, znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne emailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.

Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na emailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar pokiaľ ho kupujúci už použil.

Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučenia ako list.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie kupujúcim po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z z o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu na shop.axial.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

122/2013 Z. z zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu na shop.axial.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho a tretích strán po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

 • Dotknutá osoba je kupujúci/návštevník webstránky
 • Prevádzkovateľ je AXIAL, s.r.o.
 • Príjemcovia osobných údajov (príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, dopravná spoločnosť, interný alebo externý zamestnanec, …)

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie kúpnej zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov činí 10 rokov po úspešnom dokončení objednávky.

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 • Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
 • Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 • Doba uchovávania osobných údajov činí buď 10 rokov, alebo dokým dotknutá osoba vyjadrí nesúhlas s odosielaním marketingových noviniek prostredníctvom tlačidla v každom odoslanom emaily od shop.axial.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Platné od 1. januára 2024

Osobná zóna

Klientska zóna

Kategórie